Một số hình ảnh ra mắt hội Doanh Nhân Quảng Nam Phía Nam. Đặc Sản Đà Nẵng Chả Bò Cô Huệ Tài Trợ Món Khai Vị Chả Bò